Referat fra årsmøtet 2023

På Lindheim 27. april 2023.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Årsmelding og Regnskap. Opplest og godkjent.

I 2022 har styret satt i gang to prosjekter for tilrettelegging for friluftsliv: Ny gapahuk ved Laugen og rydding av fiske- og badeplass ved Sprengebrua. Arbeidet fortsetter med samarbeid med grunneier og kommunen. Ny avtale mellom grunneierlagene og Jeger og Fisk om rydding / dugnadsarbeid er snart på plass. Grunneierlaget støtter fortsatt arbeidet for makeskifte mellom Lønnum og Ambjør i Kråkhuggu.

Elgjakt: Det ble søkt om 12 dyr, men tildelingen ble på 11 dyr. Det ble avslag på søknad om tilleggsdyr. Det ble i 2022 startet opp ny driftsplan for elgforvaltning i Gjøvik BPO. Ny modell skal prøves ut, der det skilles mer på store og små dyr, og der okser spares. Målet er større og mer robuste dyr. For jaktlagene og grunneierlagene betyr det mindre kvoter og inntekter en periode.

Utbetaling til medlemmene for siste 3 åra i 2022. Mindre jaktinntekter kan føre til mindre medlemsutbetaling. Styret følger med.

3. Årsmelding fiskeutvalg. Finn Håvar Sveum er Øvre Snertingdal Grunneierlag sin representant i fiskeutvalget. Ingen årsmelding i år. Ny samarbeidsavtale mellom Øvre.gr lag og Snertingdal JFF er snart klar. Fiskeutvalgets økonomi tillater å sette igang til tak. Forslag kan formidles til Finn Håvar Sveum.

4. Disponering av overskudd. Uendret. Godkjent. Varslet nedgang i jaktinntekter kan føre til mindre medlemsutbetaling.

5. Priser på jakt og jakttider uendret. Se oppdatert informasjon her på hjemmesida under «Jakt»! Godkjent.

6. Fastsetting av godtgjørelser. Uendret. Godkjent    

7. Eventuelt. Forespørsel om hjemmesidesamarbeid med de andre grunneierlagene i dala. Det vil være en link til vår hjemmesida på den nye «snertingdal.no». På den måten har vi kontroll over vår egen hjemmeside samtidig som vi er synlige sammen med de andre grunneierlagene. Snertingdal.no er tenkt som ei hjemmeside som samler all informasjon om Snertingdal.    Godkjent.                           

8. Valg.                                                                                                                            
– Leder. Trond Skaug. Gjenvalgt.  1 år.                                                                  
– Nestleder. Svein Harald Johansen.  Gjenvalgt. 2 år                                                    
 – Kasserer.  Sigbjørn Haug. Gjenvalgt. 2 år                                                                            
  – Sekretær.  Per Trygve Engen. Gjenvalgt. 2 år.                                                                    
 – Styremedlem. Ole Ludvig Tomter. Ny. 2 år                                                

  -Varamedlemmer.   
Oddvar Nereng. Gjenvalgt 1 år.  
Kenneth Sollien. Gjenvalgt 1 år.    

–  Revisorer.  
Norun B Hasli. Gjenvalgt 1 år.  
Olav Ringsrud. Gjenvalgt 1 år.  

–  Valgkomite.  
Birgit Brennhagen. 2 år gjenstår.    
Morten Bekklund.  1 år gjenstår.                    
Harald Udahl, ny. 3 år

–  Representant fiskeutvalget.
Finn Håvar Sveum. Gjenvalgt. 2 år.

Referat fra årsmøtet 2022 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Årsmelding og Regnskap. Opplest av revisor og godkjent.

3. Årsmelding fiskeutvalg. Finnes ingen i år. Finn Håvard Sveum er Øvre Snertingdal Grunneierlag sin representant i fiskeutvalget. Kommet inn et spørsmål om ny samarbeidsavtale mellom Øvre.gr lag og Snertingdal JFF. Forslag til ny avtale er ikke utarbeidet enda. Årsmøtet går for å styre dette selv inntil videre. Godkjent.

4. Disponering av overskudd. Utbetaling i år blir for siste 3 åra. Godkjent.

5. Priser på jakt. Storvilt tar en økning på 2 kr pr. kg. 77 kr pr kg for kalv.  82 kr pr. kg for voksne. Godkjent.  Småvilt går for en økning på 200 kr for årskortet. Denne er da på 1200 kr. Godkjent. Andre priser er uendret

6. Fastsetting av godtgjørelser. Uendret. Godkjent.

7. Evt.                                                                                                                           
– Forslag om å undersøke muligheter for oppføring av en gapahuk ve Laugen. Samt bade og fiskeplass. Styret jobber videre med dette opp mot grunneiere og evt. kommunen ved interesse. Godkjent.                                              
 –  Snertingdal rovviltlag har kommet med forslag til kontrakt ang. jakting av rovvilt på grunneierelagets grunn. Godkjent og underskrevet.                  
– Årsmøtet støtter Kråkhuggu jaktlag  i å finne en løsning sammen med Biri grunneierlag og Viltnemnda om et forslag til makeskifte på teigene Lønnum og Ambjør i bakside mot Vismunda. Styret tar kontakt med partene for dialog.  Godkjent.

8. Valg.                                                                                                                            
– Leder. Trond Skaug. Gjenvalgt.  1 år.                                                                  
– Nestleder. Svein H Johansen.  Ikke på valg.                                                          
 – Kasserer.  Sigbjørn haug. Ikke på valg.                                                                      
  – Sekretær.  Per T Engen. Gjenvalg. 2 år.                                                                    
 – Styremedlem. Maren Schjøll Hagen. Ikke på valg.                                                      

  -Varamedlemmer.   
Oddvar Nereng. Gjenvalg 1 år.  
Kenneth Sollien 1 år.    
– Fiskeutvalget: Finn Håvar Sveum
–  Revisorer.  
Norun B Hasli. Gjenvalg 1 år.  
Olav Ringsrud. Gjenvalg 1 år.  

–  Valgkomite.  
Birgit Brennhagen. 3 år.    
Morten Bekklund.  2 år.                    
Gunhild Landgraff .  1 år.  

Ved styret. Per T Engen.

Styret, andre tillitsverv og saker fra årsmøtet 2021

Styret:

Leder: Trond Skaug

Per Trygve Engen

Nestleder: Svein Harald Johansen

Sekretær: Per Trygve Engen

Kasserer og regnskapsfører: Sigbjørn Haug

Styremedlem: Maren Sjøli Hagen

Varamedlemmer Oddvar Nereng og Kenneth Sollien

Revisorer: Olav Ringsrud og Norun Beate Hasli

Representant i Fiskeutvalget: Finn Håvard Sveum Røstad

Valgkomiteen: Gunhild Landgraff, Birgit Brennhagen og Morten Bekkelund

Referat og informasjon fra årsmøtet:

Årets årsmøte startet med å minnes Per Kristen Tomter med 1 miutts stillhet.

Da Per Kristen brått gikk bort mistet grunneierlaget en dyktig og engasjert leder gjennom mange år. Per Kristen levde og åndet for lokalt friluftsliv, og vi er takknemlige for den store innsatsen han la ned med tilrettelegging for jakt og friluftsliv i Øvre Snertingdal og Kråkhuggu. Det siste prosjektet han ivret spesielt for var den nye gapahuken ved Storsvarken.

I år var det over 2 år siden forrige årsmøte i grunneierlaget. Under pandemien var det ikke aktuelt å samle folk, og det har vært avholdt kun 2 styremøter. Trond Skaug (valgt nestleder) overtok rollen som leder da Per Kristen gikk bort, og styret har vært operativt. Oppfølging av jakt har fungert som i ordinære år.

Det har ikke blitt utbetalt utbytte for 2019 og 2020, da det er årsmøtet som bestemmer dette. Det ble vedtatt utbetaling for begge år på årsmøtet, og utbytte betales ut så snart som mulig.

Det har vært en del eiendomsoverdragelser i grunneierlagets område. Det bes om at grunneierlaget varsles ved eiendomsoverdragelse, slik at medlemslista oppdateres. I tillegg er det det nye styrets ansvar å oppdatere medlemslista med korrekte personopplysninger.

Årsmelding ble lest opp av Per Trygve Engen, og godkjent.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene, og ble lest opp av Sigbjørn Haug.

Budsjett for 2022 ble godkjent. Det ble bestemt godtgjørelser og honorarer for tillitsvalgte, og valgt nytt styre og andre tillitsvalgte, som nevnt ovenfor.

Jaktpriser og -tider ble vedtatt uendret.

Neste årsmøte blir vinteren 2021

Korona-situasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre årsmøter. Styret har derfor bestemt at det ikke gjennomføres årsmøte i 2020, og at neste årsmøte holdes vinteren 2021, på vanlig måte i henhold til vedtektene.

Dette medfører at alle vedtak fra forrige årsmøte (2019) fortsatt gjelder: Jaktpriser og jakttider gjelder uendret. Alle medlemmer i tillitsverv fortsetter.

Trond Skaug er nå fungerende leder i Øvre Snertingdal grunneierlag. Han var valgt nestleder i styret, og etter at Per Kristen Tomter gikk bort, overtok han lederrollen fram til neste valg på årsmøte.

ÅRSMØTE 2017 og KONTAKTINFO TIL STYRET

Årsmøte ble avholdt på Lindheim 23.03.2017.

Årsmelding og regnskap for grunneierlaget og fiskeutvalget ble lest opp og godkjent.

Her kan nevnes: Alle tre grunneierlagene i Snertingdal har i 2016 avsluttet arbeidet med en felles «Driftsplan for fisk i 13 vann i Snertingdalen. 2017-2021.» Planen viser en analyse av vannkvalitet, tilstand og fiskeslag , og har med en tiltaksplan. Det er trykt opp noen eksemplarer som kan lånes ved henvendelse til styret. Det er også mulig å få en pdf av planen tilsendt på epost. Representanter fra Øvre Snertingdal Grunneierlag har vært Trond Eggen og Per Kristen Tomter.

4. Disponering av overskudd: Kr. 200,- pr.andel.

5. Fastsetting av priser på jakta og jakttider:

  • Årskort småvilt økes med 200,- opp til 1000,-, ellers uendret.
  • Forslag om utvidelse av storviltjakta til årsmøte i Gjøvik Bestandsplanområde. Resultat: Det ble bestemt utvidelse med 14 dager i hele Gjøvik kommune, samt at det bare skal skytes kalv/ungdyr i den forlengede perioden. Skyting av voksne dyr blir sett på som feilskyting og straffes etter gjeldende regler.

6. Fastsetting av eventuelle godtgjørelser. Godkjent.

7. Innkomne saker. Kommet inn en søknad på elgjakt. Godkjent.

8. Valg. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Nordby og Siv Margareth Øverstad.

Leder: Per Kristen Tomter. 

Nestleder: Trond Skaug. Tlf.97027990

Kasserer: Ingebjørg Felde. Tlf. 41594220  / Regnskapsfører: Sigbjørn Haug Tlf.98065556

Sekretær: Per Trygve Engen. Tlf. 91738582

Styremedlem: Svein Harald Johansen. Tlf. 91101175

Varamedlem: Kenneth Sollien

Revisorer: Knut Erling Sveum og Olav Ringsrud

Fiskeutvalget: Trond Eggen

 

9. Eventuelt :

  • Fortsette samarbeidet med Gjøvik Bestandstandsplansområde ett år til
  • Fortsette med å utvikle hjemmesida
  • Fortsette å samle inn mailadresser

Referent: Per T. Engen.