Referat fra årsmøtet 2022 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

2. Årsmelding og Regnskap. Opplest av revisor og godkjent.

3. Årsmelding fiskeutvalg. Finnes ingen i år. Finn Håvard Sveum er Øvre Snertingdal Grunneierlag sin representant i fiskeutvalget. Kommet inn et spørsmål om ny samarbeidsavtale mellom Øvre.gr lag og Snertingdal JFF. Forslag til ny avtale er ikke utarbeidet enda. Årsmøtet går for å styre dette selv inntil videre. Godkjent.

4. Disponering av overskudd. Utbetaling i år blir for siste 3 åra. Godkjent.

5. Priser på jakt. Storvilt tar en økning på 2 kr pr. kg. 77 kr pr kg for kalv.  82 kr pr. kg for voksne. Godkjent.  Småvilt går for en økning på 200 kr for årskortet. Denne er da på 1200 kr. Godkjent. Andre priser er uendret

6. Fastsetting av godtgjørelser. Uendret. Godkjent.

7. Evt.                                                                                                                           
– Forslag om å undersøke muligheter for oppføring av en gapahuk ve Laugen. Samt bade og fiskeplass. Styret jobber videre med dette opp mot grunneiere og evt. kommunen ved interesse. Godkjent.                                              
 –  Snertingdal rovviltlag har kommet med forslag til kontrakt ang. jakting av rovvilt på grunneierelagets grunn. Godkjent og underskrevet.                  
– Årsmøtet støtter Kråkhuggu jaktlag  i å finne en løsning sammen med Biri grunneierlag og Viltnemnda om et forslag til makeskifte på teigene Lønnum og Ambjør i bakside mot Vismunda. Styret tar kontakt med partene for dialog.  Godkjent.

8. Valg.                                                                                                                            
– Leder. Trond Skaug. Gjenvalgt.  1 år.                                                                  
– Nestleder. Svein H Johansen.  Ikke på valg.                                                          
 – Kasserer.  Sigbjørn haug. Ikke på valg.                                                                      
  – Sekretær.  Per T Engen. Gjenvalg. 2 år.                                                                    
 – Styremedlem. Maren Schjøll Hagen. Ikke på valg.                                                      

  -Varamedlemmer.   
Oddvar Nereng. Gjenvalg 1 år.  
Kenneth Sollien 1 år.    
– Fiskeutvalget: Finn Håvar Sveum
–  Revisorer.  
Norun B Hasli. Gjenvalg 1 år.  
Olav Ringsrud. Gjenvalg 1 år.  

–  Valgkomite.  
Birgit Brennhagen. 3 år.    
Morten Bekklund.  2 år.                    
Gunhild Landgraff .  1 år.  

Ved styret. Per T Engen.